Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis detí do materskej školy

Riaditeľka MŠ Dvorany nad Nitrou oznamuje zákonným zástupcom, že zápis detí k školskému roku 2023/2024 bude prebiehať v dňoch od 2.mája do 5. mája 2023

 

Žiadosti si môžete stiahnuť na web stránke MŠ:

www.msdvoranynadnitrou22.estranky.sk

alebo    

osobne vyzdvihnúť v materskej škole

 • Potrebné sú podpisy oboch rodičov,  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa potvrdí všeobecný lekár pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

 

 • Žiadosti do MŠ môžete doručiť osobne
 • 2. - 5. mája 2023 v čase od 10.00 do 13.00 hod.

 

 • K nahliadnutiu treba priniesť rodný list dieťaťa.

 

 • V prípade, ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť podpisuje len jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné túto skutočnosť doložiť spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ, vyhlásenie je súčasťou žiadosti. 

 

Podmienky prijatia detí na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie:

 1. sa prednostne  prijímajú deti, pre ktoré  je plnenie  predprimárneho  vzdelávania  povinné  (deti, ktoré  do 31.augusta  2023 dovŕšia 5 rokov),
 2. deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ.

 

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy sa uprednostnia:

 1. deti, ktoré v kalendárnom roku dovŕšia  4 roky, 3 roky,
 2. deti z obce,
 3. deti, ktoré majú už v MŠ staršieho súrodenca,
 4. deti osamelých rodičov a samoživiteľov,

 

 1. výnimočne možno prijať aj deti mladšie ako 3 roky, ak bude voľná  kapacita MŠ a dieťa má osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky (vie jesť samostatne lyžicou, napije sa z pohára, nemá plienky, fľašku, cumlík).

 

 

 

                                                Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok lienky

OZNAM - školská jedáleň

 

Platby za stravné a školné deťom sa od 1.12.2022 budú posielať na mailovú adresu rodičom, nie cez lístky /vždy začiatkom mesiaca/.

Ministerstvo školstva určilo výšku príspevku na stravovanie od 01.01.2023 podľa finančných pásiem.

Materská škola je na základe VZN zriaďovateľa  zaradená do 3.finanč.pásma

 Ceny stravného od 1.1.2023:  

    = 2,10 € /celodenné stravovanie

      1,70 € / poldenné stravovanie

Od 01.05.2023 dotácia z ÚPSVaR

pre predškolské deti 1,40 €/obed.

 

 

Prevádzka MŠ Dvorany nad Nitrou je od 6.30 hod. do 16.15 hod. 

 

 

 

Krúžková činnosť:

*Interné krúžky, vedú naše pani učiteľky

Krúžok ekologický a environmentálny „Lienka Ekolienka“ – pani učiteľka Géciová

Bádateľský krúžok – p. uč. Verbytská

Hudobno – dramatický krúžok – p. uč.  Kapustová

*Externý krúžok anglického jazyka „Skoré začiatky - Proamericana“ – pani lektorka Andrea Šišková

každý utorok 1 x týždenne

v čase od 14.00 hod. do 14.30. hod. - skupina pokročilých 

           od 14.30. hod. do 15.00 hod. - druhá skupina začiatočníci  

Lekcia 2 € /30 minút         pracovný zošit 6,50 €

 

 

Neprítomnosť dieťaťa v MŠ – všetky deti:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá: pri nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa sa nachádza v šatni a na webovej stránke MŠ.

Ospravedlnenie neprítomnosti - deti s povinným predprimárnym vzdelávaním:

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Tlačivá sú v obálke na nástenke pri triede motýlikov.

Pri absencii viac ako 7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú, odovzdávajú iba Vyhlásenie o bezpríznakovosti po 5 dňoch neprítomnosti.

V prípade ak pedagogický zamestnanec vyhodnotí zdravotný stav dieťaťa ako nevhodný na pobyt v MŠ (na základe realizácie ranného filtra), je oprávnený odmietnuť jeho prevzatie do MŠ.

Ak dieťa neprejde ranným filtrom, zákonný zástupca s takýmto dieťaťom absolvuje lekárske vyšetrenie, alebo zabezpečí jeho doliečenie a starostlivosť inou osobou.

 

DO MŠ CHODIA ZDRAVÉ DETI!!! – každý deň vykonávame intenzívny ranný filter – ak sa u dieťaťa prejavia príznaky ochorenia, ihneď informujeme zákonného zástupcu. Prevzatie dieťaťa môže učiteľka odmietnuť, ak zistí, že zdravotný stav nie je vhodný na zaradenie do MŠ.

PROSÍM VÁS, NEPODCEŇUJTE ZDRAVOTNÝ STAV VAŠICH DETÍ!

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok lienky

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená tele teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok lienky