Choď na obsah Choď na menu
 


KURZ KORČUĽOVANIA

 

Termín: od 13.marca 2023 do 17.marca 2023

Cena kurzu: 40 Eur na jedno dieťa /autobusová doprava, prenájom ľadovej plochy, odmena za absolvovanie kurzu, zdravotnícky dohľad, čaj/. Platí sa u pani učiteliek v triede "Motýliky" do konca januára.

Čas odchodu a príchodu v dopoludňajších hodinách, bude včas oznámený.

Dieťa je povinné mať počas pobytu na ľade:

teplé oblečenie - vetrovka, otepľovačky /overal, rukavice, teplé ponožky, upevnenú prilbu na zakrývajúcu oblasť hlavy a vhodné ľadové korčule (možnosť dobre upevniť nohy a dostatočne nabrúsené).

 

 

Oznamujeme rodičom,

že prevádzka MŠ

  počas jarných prázdnin bude prerušená  od 20.02.2023 (pondelok) do 24.02.2023 (piatok) z dôvodu nízkeho počtu zapísaných detí. 

Prevádzka opäť začne v pondelok dňa 27. februára 2023 v riadnom čase.

 

        

 

 

                                                Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok lienky

OZNAM - školská jedáleň

 

Platby za stravné a školné deťom sa od 1.12.2022 budú posielať na mailovú adresu rodičom, nie cez lístky /vždy začiatkom mesiaca/.

Ministerstvo školstva určilo výšku príspevku na stravovanie od 01.01.2023 podľa finančných pásiem.

Materská škola je na základe VZN zriaďovateľa  zaradená do

 3. finančného pásma.

Ceny stravného od 1.1.2023:   - Desiata    0,50 €

  • Obed       1,20 €
  • Olovrant  0,40 €
  • za celodenné stravovanie

Krajčovičová, vedúca ŠJ

 

Prevádzka MŠ Dvorany nad Nitrou je od 6.30 hod. do 16.15 hod. 

 

 

 

Krúžková činnosť:

*Interné krúžky, vedú naše pani učiteľky

Krúžok ekologický a environmentálny „Lienka Ekolienka“ – pani učiteľka Géciová

Bádateľský krúžok – p. uč. Verbytská

Hudobno – dramatický krúžok – p. uč.  Kapustová

*Externý krúžok anglického jazyka „Skoré začiatky - Proamericana“ – pani lektorka Andrea Šišková

každý utorok 1 x týždenne

v čase od 14.00 hod. do 14.30. hod. - skupina pokročilých 

           od 14.30. hod. do 15.00 hod. - druhá skupina začiatočníci  

Lekcia 2 € /30 minút         pracovný zošit 6,50 €

 

 

Neprítomnosť dieťaťa v MŠ – všetky deti:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá: pri nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa sa nachádza v šatni a na webovej stránke MŠ.

Ospravedlnenie neprítomnosti - deti s povinným predprimárnym vzdelávaním:

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Tlačivá sú v obálke na nástenke pri triede motýlikov.

Pri absencii viac ako 7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú, odovzdávajú iba Vyhlásenie o bezpríznakovosti po 5 dňoch neprítomnosti.

V prípade ak pedagogický zamestnanec vyhodnotí zdravotný stav dieťaťa ako nevhodný na pobyt v MŠ (na základe realizácie ranného filtra), je oprávnený odmietnuť jeho prevzatie do MŠ.

Ak dieťa neprejde ranným filtrom, zákonný zástupca s takýmto dieťaťom absolvuje lekárske vyšetrenie, alebo zabezpečí jeho doliečenie a starostlivosť inou osobou.

 

DO MŠ CHODIA ZDRAVÉ DETI!!! – každý deň vykonávame intenzívny ranný filter – ak sa u dieťaťa prejavia príznaky ochorenia, ihneď informujeme zákonného zástupcu. Prevzatie dieťaťa môže učiteľka odmietnuť, ak zistí, že zdravotný stav nie je vhodný na zaradenie do MŠ.

PROSÍM VÁS, NEPODCEŇUJTE ZDRAVOTNÝ STAV VAŠICH DETÍ!

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok lienky

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená tele teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok lienky